Obavještenje

JKP „Jablanica“ d.d. – u stečaju obavještava korisnike usluga odvoza kućnog otpada da su dužni kućni otpad pažljivo odlagati u kontejnere tako da se ono ne rasipa na okolni prostor, a da je zabranjeno oštećivati i paliti kontejnere za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati građevinski otpad, glomaznu kartonsku ambalažu, dijelove kućnog namještaja, otpatke od čiščenja zelenih površina u većim količinama, i drugi  otpad koji ne spada u kućni otpad

Za nepridržavanje navedenog predviđena je novčana kazna u iznosu od 100,00 do 1.000,00 KM.